Regulamin

Regulamin

Definicje użytych pojęć:

Fotograf” – osoba realizująca sesję fotograficzną w imieniu “Fotograf w stylu Vogue Inna Novelska”

Klient” – osoba (lub grupa osób) na rzecz której będzie realizowana sesja fotograficzna

Sesja / sesja zdjęciowa” – usługa polegająca na wykonaniu serii zdjęć 

Obróbka graficzna” – usługa polegająca na kompleksowej obróbce graficznej zdjęcia, obejmującej m.in. kadrowanie, korektę kolorów,, a także szeroko rozumiany retusz

 

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 
 2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje jego percepcję kompozycji obrazu, efektu końcowego retuszu i modyfikacji graficznej, jak i ogólną estetykę wykonywanej fotografii.
 3. Klient powierza Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji usług.
 4. Klient dokonuje wyboru Pakietu sesji z oferty, opublikowanej na stronie https://fotografwstyluvogue.pl/cennik/ w momencie rezerwacji terminu sesji. Zmiana Pakietu jest możliwa najpóźniej do dwóch dni roboczych przed planowaną datą sesji. 
 5. Potwierdzeniem rezerwacji dowolnego Pakietu jest wpłacona zaliczka w wysokości 100 zł na konto firmowe do 2 dni po dokonaniu rezerwacji.
 6. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić przelewem na konto firmowe wskazane przez Fotografa w całości najpóźniej do dwóch dni roboczych przed sesją lub gotówką w dniu sesji. W przypadku zamówienia pakietu “Ekskluzywny” i zakupu dodatkowego rekwizyty jest wymagana bezzwrotna zaliczka w wysokości 200 zł wpłacona na konto firmowe najpóźniej do dwóch dni roboczych przed planowaną datą sesji. W przypadku zamówienia pakietu “On Top” i zakupu dodatkowego rekwizyty jest wymagana bezzwrotna zaliczka w wysokości 500 zł, wpłacona na konto firmowe najpóźniej do dwóch dni roboczych przed planowaną datą sesji. 
 7. Po sesji Klient otrzymuje do wglądu pełną galerię nieobrobionych zdjęć ze znakiem wodnym w web jakości, bez możliwości pobrania plików.  Za jej pośrednictwem Klient wybiera ujęcia do dalszej obróbki w ilości zgodnej z wybranym pakietem. Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia wg cennika na stronie www.
 8. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji i trwa około do 30 dni kalendarzowych. Końcowy termin obróbki jest ustalany indywidualnie i zależy od ilości wybranych zdjęć. 
 9. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta w sprawie wyboru zdjęć do obróbki, oryginalne pliki NEF / RAW zostaną usunięte z dysków za 2 miesiące, licząc od dnia przesłania galerii zdjęć do wyboru, bez możliwości ich odzyskania. 
 10. Gotowe pliki należy pobrać na własny nośnik w ciągu 14 dni od momentu ich przesłania. Obrobione zdjęcia w formacie JPEG będą przechowywane na dyskach przez 1 miesiąc od dnia przesłania plików do Klienta. Po tym terminie nie ma możliwości ich odzyskania.
 11. Fotograf nie przekazuję nieobrobionych zdjęć. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć. Fotograf nie udostępnia surowych plików RAW.
 12. Fotograf zobowiązuję się do ochrony Waszego wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez wiedzy Klienta i jego wcześniejszej zgody.
 13. Możliwość pochwalenia się wykonanymi zdjęciami w portfolio stanowi dla Fotografa ważny element. Z tego względu zależy mu na tym, żeby miał/a możliwość umieszczenia zdjęć na stronie internetowej, blogu i platformach społecznościowych, w materiałach promocyjnych drukowanych. Informację o zgodzie Klient może podjąć w dniu sesji, po obejrzeniu galerii lub przekazaniu obrobionych zdjęć.
 14. Klient zobowiązuje się nie ingerować w obróbkę graficzną fotografii.
 15. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść zdjęć z sesji, łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez uczestników sesji lub osoby trzecie.
 16. Wraz z przekazaniem Wam zdjęć, Klient uzyskuje prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania. 
 17. Wszelkie prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, do zdjęć wykonanych podczas sesji przysługują Fotografowi.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez Fotografa podczas sesji, powstałe z winy Klienta (w tym w szczególności za uszkodzenia, usterki, zniszczenia i utratę wartości sprzętu wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji sesji.
 19. Fotograf zapewnia, że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonywania sesji zdjęciowych, a jego praca jest efektem działalności twórczej, wolnej od wad prawnych. Ponadto Fotograf oświadcza również, iż dysponuje odpowiednim sprzętem fotograficznym.
 20. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie Vouchera prezentowego wg cennika podanego na stronie. Opłata za całość pobierana jest z góry przelewem. Ważność vouchera to 12 miesięcy.

 

Regulamin obowiązuje od 01.05.2024 roku.